De Windkanter voor vrijeschoolonderwijs start in september 2017 met kleuterklas en combinatieklas 1/2


In schooljaar 2017-2018 start er in Hilversum een basisschool voor vrijeschoolonderwijs! Deze vrijeschool begint in september met een kleuterklas en met een klas 1/2 (groep 3/4). Vanwege het grote aantal aanmeldingen voor de kleuterklas start in januari 2018 een tweede kleuterklas. Aanmelden kan via dit aanmeldformulier.

De leerkracht voor klas 1-2 wordt Katrijn Debroey. Ze is een zeer ervaren juf en was tot nu toe jarenlang verbonden aan Vrije School Parcival in Amstelveen. Katrijn heeft heel veel zin om met ons te pionieren en een mooie school op te bouwen! Nele van Audenhove wordt onze eerste kleuterjuf. Nele werkte jarenlang op de Geert Groteschool in Amsterdam en was een van de ouders uit de initiatiefgroep.

Kennismaking

Op vrijdag 14 juli maakten de kinderen die in september beginnen in de kleuterklas en klas 1-2 (groep 3-4) kennis met juf Nele en juf Katrijn. Een bijzondere middag! We kijken ontzettend uit naar de start van De Windkanter in september!

Schooltijden

Ondertussen zijn ook een aantal andere zaken helder. De schooltijden worden vijf gelijke schooldagen van 8.30 uur tot 14.00 uur. Er is voor gelijke schooldagen gekozen op verzoek van een groot aantal ouders, zodat zij de kinderen tegelijkertijd kunnen ophalen aan het eind van de schooldag. 

Buitenschoolse opvang

We zijn blij u te kunnen melden dat Bink Kinderopvang bereid is gevonden de BSO te verzorgen voor De Windkanter. Daarbij is afgesproken dat de opvang zoveel mogelijk aansluit bij de pedagogische uitgangspunten van de vrijeschool. Voor BSO kunt u uw kind(eren) aanmelden bij BINK Kinderopvang; voor meer informatie, zie www.binkkinderopvang.nl. Of bel met 035 683 44 99. Als er voldoende aanmeldingen zijn zal er BSO op locatie zijn, anders gaan de kinderen naar een andere locatie.

Vrijwillige ouderbijdrage

De vrijwillige ouderbijdrage zal gemiddeld 300 euro per schooljaar per kind bedragen. Deze extra bijdrage wordt ingezet voor extra personele inzet, bijvoorbeeld voor een leerkracht euritmie en de muziekbegeleiding daarvan, maar ook voor de aanschaf van natuurlijke leermiddelen en meubilair, die helaas duurder zijn dan gebruikelijk. We zullen nog met een voorstel komen voor een inkomensafhankelijke bijdrage, waarbij we uitgaan van solidariteit: ouders met een hoger inkomen betalen iets meer dan ouders die minder kunnen bijdragen. Overigens zal het eventueel niet kunnen betalen van de vrijwillige ouderbijdrage geen beletsel zijn om een leerling in te schrijven op De Windkanter.

Schoolvakanties 2017-2018

De vakanties voor volgend schooljaar zijn voor alle scholen in Hilversum en omstreken hetzelfde:
- Herfstvakantie: 21 oktober t/m 29 oktober
- Kerstvakantie: 23 december t/m 7 januari
- Voorjaarsvakantie: 24 februari t/m 4 maart
- Meivakantie: 21 april t/m 6 mei
- Hemelvaart: 10 t/m 13 mei
- Pinksteren: 21 mei
- Zomervakantie: 21 juli t/m 2 september

Informatieavond

Dinsdagavond 31 januari vond er een drukbezochte informatieavond plaats over de nieuw te starten basisschool voor vrijeschoolonderwijs in Hilversum. Daar werd meegedeeld dat de school in september 2017 daadwerkelijk van start gaat!! Ook werd op die avond de naam van de school bekend gemaakt: OBS De Windkanter voor vrijeschoolonderwijs.
Tijdens de weer drukbezochte ouderavond van 28 februari ging vrijeschoolpedagoog Loïs Eijgenraam dieper in op het ritme in de vrijekleuterklas en de achtergrond daarbij.  Ook tijdens deze avond bleek het enthousiasme voor het vrijeschoolinitiatief in Hilversum groot en werd duidelijk dat veel ouders bereid zijn de komende maanden mee te werken om alles voor elkaar te krijgen om in september goed te kunnen starten met de nieuwe school.
Nele van Audenhoven is inmiddels aangesteld als eerste kleuterjuf van onze school. Nele zat in de initiatiefgroep en heeft jarenlange ervaring als kleuterjuf of verschillende vrijescholen.

Op de wederom drukbezochte infoavond van 28 maart vertelde antroposofische verpleegkundige Edith Minnaar een verhaal over de opvoeding en verzorging van het jonge kind. Tijdens de avond werd bekendgemaakt dat de locatie van de school zo goed als zeker De Monnikenberg (Soestdijkerstraatweg) in Hilversum wordt. Dit bosrijke gebied aan de oostkant van Hilversum zal de komende jaren verder ontwikkeld worden met onder andere scholen, gezondheidscentra en woningen. De Monnikenberg ligt in een prachtig natuurgebied dat overloopt in uitgestrekte bossen en is met zowel de auto als de fiets goed bereikbaar. Lees hier alles over de ontwikkeling van De Monnikenberg.
Op dinsdagavond 9 mei was er weer een drukbezochte infoavond met gastspreker Mark van Asch. Hij is leraar op de vrijeschool in Amsterdam en vertelde over de leerlijnen die van klas 1 t/m 6 (groep 3 t/m 8) gevolgd worden en de jaarthema's die daarbij horen. 
Tijdens de laatste infoavond op 20 juni vertelde huisarts Thomas Kelling meer over het antroposofisch mensbeeld en op welke manier er op de vrijeschool naar kinderen en het leerproces gekeken wordt.

Er staat voorlopig geen infoavond gepland. Mocht u nog vragen hebben stuur dan een mailtje naar info@vrijeschoolhilversum.nl.

Het zou mooi zijn als onze school in Hilversum en omstreken nóg meer bekendheid krijgt. Download daarom ons affiche hier en hang het op!

De naam van onze school

Windkanters worden gevormd door zanddeeltjes die door harde wind tegen een zwerfststeen aangeblazen worden. Deze slijpen het windwaartse oppervlak van de steen langzaam af. Er vormt zich daardoor in de loop der tijd een glad oppervlak aan de windwaartse kant, met een scherpe rib of kiel boven op de steen. Door verandering van overheersende windrichting, of draaiing van de steen onder invloed van wind, kunnen uiteindelijke meerdere vlakken aan de steen geslepen worden. De benodigde tijd voor de vorming van de facetten varieert maar duurt over het algemeen eeuwen. Windkanters zijn in Nederland plaatselijk in grote hoeveelheden te vinden, zo ook in het noordelijk deel van het Gooi, op de drie heidegebieden waar Hilversum tussenin ligt.

  • Bij windkanters ligt de uiterlijke vorm niet vast en de windkanter ligt vast op zijn plaats.
  • Er is invloed van verschillende windrichtingen.
  • Een windkanter heeft een vaste kern.
  • Het zandstralen polijst de windkanter tot glanssteen
  • Een windkanter draagt veel kwarts in zich, een kwarts heeft veel lichtkwaliteit.

Daarom hebben wij gekozen voor De Windkanter!

Licht vanbinnen, glans van buiten.

Een kind is geen onbeschreven blad, net als de windkanter heeft ook een kind een verre reis gemaakt.
Zijn opvoeders, ouders en leerkrachten slijpen en schuren langs alle kanten.
Zodat het kind kan worden wie hij in wezen reeds al is.

Je mag zijn wie je bent.
Om te worden wie je bent.
Maar nog niet kunt zijn.
En je mag het worden.
Op jouw manier.
En in jouw tijd.

Een kind dat goed geaard is, kan zich ook goed ontwikkelen.
Er is invloed van ouders, grootouders en leerkrachten.
Ieder komt op de wereld met eigen gaven en kwaliteiten.
Het doel van de opvoeder is het kind te laten glanzen in plaats van klein maken.
Ieder kind draagt een lichtkern in zich.

Waarom een vrijeschool in Hilversum?

Wij vinden het belangrijk dat er ruimte is voor de eigenheid en de talenten van ieder kind. De vrijeschool streeft ernaar die ruimte te bieden. Cognitieve vaardigheden worden daarbij even waardevol bevonden als sociaal-emotionele of motorische vaardigheden. De lesstof wordt daarom niet enkel met het hoofd benaderd; ook de wil en het gevoel worden aangesproken, zodat kinderen zich helemaal kunnen verbinden met wat ze aangeboden krijgen. 

Rekenen en taal zijn onontbeerlijk, maar op de vrijeschool vinden we eigenschappen als daadkracht, creativiteit, moed en doorzettingsvermogen minstens net zo belangrijk. Door deze en andere vakken op verschillende manieren te benaderen, hopen we de kinderen niet alleen de nodige vaardigheden te leren, maar ze ook als mensen verder te helpen. 

Vakken als toneel, muziek, schilderen, boetseren en houtbewerking hebben een belangrijke plek in het curriculum van de vrijeschool. Deze vakken leren je iets moois neer te zetten in de wereld, maar ook van binnen kunnen er mooie dingen tot stand komen als je deze kunstzinnige activiteiten met aandacht doet. Wat ook tot de rijkdommen van de vrijeschool behoort zijn de jaarfeesten, de verbinding met de natuur en de vele verhalen die nog tot in groep acht verteld worden. Onder het kopje ‘vrijeschool?’ staan interessante links die je meer vertellen over de vrijeschool. 

Wij gunnen iedereen dit type onderwijs en willen de vrijeschool voor zoveel mogelijk kinderen bereikbaar maken.

Van droom naar werkelijkheid

Het oprichten van een school is geen peulenschil. Het kost tijd, energie en daadkracht. Toch was het besluit zo genomen. In enkele verkennende gesprekken kwamen we al snel tot de conclusie dat we de school zo toegankelijk mogelijk wilden maken. Een staatsvrije school is daarom geen optie. Ook concludeerden we dat wij niet het verlangen hebben om de school helemaal zelf vorm te geven.
We zijn daarom al in een vroeg stadium naar vrijeschool Michael in Bussum gestapt om onze plannen te delen. In een gesprek met de directie en een bestuurslid hebben we de mogelijkheid onderzocht of we een dependance van deze school konden worden. Gaandeweg werd helaas duidelijk dat dit juridisch niet mogelijk was. 
Daarop zijn we in gesprek gegaan met een grote onderwijsstichting in Hilversum om te onderzoeken of we onder hun bestuurlijke vleugels onze droom werkelijkheid kunnen laten worden. Stip Hilversum, het bestuur van alle openbare basisscholen in Hilversum, is met ons in gesprek gegaan om te kijken of er onder hun bestuur een basisschool voor vrijeschoolonderwijs kan worden gestart.
De gesprekken liepen zo voorspoedig, dat er in januari 2017 een intentieverklaring tot samenwerking tussen de initiatiefgroep en Stip Hilversum is getekend. Inmiddels is bekend geworden dat we volgend schooljaar kunnen starten met een kleuterklas (groep 1 & 2) en met een combinatieklas 1-2 (groep 3-4).
Een stuurgroep met ouders, leerkrachten en de bestuurder van Stip Hilversum werken, samen met verschillende werkgroepen, de plannen nu verder uit. De bestuurder van Stip Hilversum, Geert Looyschelder, was voorheen jarenlang werkzaam in het vrijeschoolonderwijs als directeur en bestuurder van vrijescholen.
Interesse om mee te denken/werken/bouwen in één van de werkgroepen? Meld je aan via info@vrijeschoolhilversum.nl

Doe mee!

Er moet nog een heleboel gebeuren voor het zover is. We zijn daarom op zoek naar enthousiastelingen die zich bij onze initiatiefgroep willen voegen. Die willen helpen activiteiten te organiseren over het vrijeschoolonderwijs en ons initiatief? Of die bijvoorbeeld willen helpen schilderen als er straks een locatie bekend is, of helpen met de aanleg van een natuurtuin? Ben je geïnteresseerd? Mail naar: info@vrijeschoolhilversum.nl